top of page


רשת החינוך של הגרעין מונה 10 גנים ברחבי העיר, וכן את בי"ס אורות רש"י בקריית נורדאו. ברשת החינוך לומדים כ- 700 תלמידים. הרשת היא בשיתוף עם עיריית נתניה והחינוך הממ"ד. ייחודה של הרשת באינטגרציה ומגוון האוכלוסיה הכוללת - ילדים משכונות ברמות סוציו-אקונומיות חלשות וחזקות, עדות שונות כולל אחוזים ניכרים מבני העדה האתיופית, והמגזרים השונים - מסורתיים, דתיים לאומיים וחרדים.


החינוך הינו ברוח ממ"ד תורני מלא באהבה ושמחה.

 

בקריית נורדאו פתרה הרשת את אחת הבעיות הקשות, שהטרידו את משרד החינוך ברמה הארצית. המציאות הייתה שילדי העדה האתיופית למדו לבדם בביה"ס ובגנים, והגרעין נקרא לדגל והצליח ליצור אינטגרציה מחזקת בה ילדי העדה לומדים עם כלל האוכלוסיות

bottom of page